Certifikačný postup

 

Certifikačný orgán vykonáva certifikáciu systémov manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015, systémov manažérstva kvality pre zdravotnícke pomôcky podľa normy ISO 13485:2016, systémov environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001:2015 a  systémov manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy ISO 45001:2018.

Certifikačný orgán je držiteľom ,,Osvedčenia o akreditácií“ – SNAS (Slovenskou Národnou Akreditačnou Službou). 

 

Certifikačný postup je zobrazený v nasledujúcej schéme:

 Odmietnutie certifikikácie:

V prípade že CO/SM GemerAudit, spol. s r.o. nedisponuje akreditáciou pre oblasť pre ktorú klient žiada vykonať certifikačný audit je žiadosť o certifikáciu zamietnutá a klient CO/SM je o tom informovaný.

Obnovenie / znovuudelenie certifikikácie:

V prípade že klient požiada CO/SM GemerAudit, spol. s r.o. o obnovenie resp. znovuudelenie certifikácie, postup pre obnovenie resp. znovuudelenie certifikácie je rovnaký ako pri prvotnej certifikácií daného systému manažérstva.

Rozšírenie rozsahu certifikácie:

Ak certifikovaný klient požiada o rozšírenie rozsahu certifikácie, menovaná audítorská skupina CO/SM preverí formou mimoriadneho auditu, či posudzovaný systém manažérstva v plnej miere zahŕňa aj oblasti, o ktoré sa má rozšíriť rozsah certifikácie.

V procese rozšírenia rozsahu platnosti už vydaného certifikátu, vedúci audítorskej skupiny preskúma, či je spôsobilý vykonať rozšírenie certifikácie, predovšetkým, či pre požadovaný predmet rozšírenia má certifikačný orgán udelenú akreditáciu. Po splnení tejto podmienky, žiadajúci klient vyplní žiadosť o certifikáciu, kde do jej časti „Požadovaný rozsah certifikácie“ doplní poznámku, že žiada o rozšírenie predmetu certifikácie. Tú časť, ktorú požaduje klient certifikovať, o ktorú chce rozšíriť rozsah platnosti certifikátu, musí mať zahrnutú a popísanú svojou dokumentáciou

Ak audítorský tím zistí, že posudzovaný systém je funkčný aj v týchto oblastiach, kvôli ktorý sa audit za účelom rozšírenia certifikácie realizuje, rozhodne vedenie certifikačného orgánu alebo Komisia na rozhodovanie o certifikácii o rozšírení rozsahu certifikácie a následne vydá klientovi nový certifikát. Doba platnosti rozšírenej certifikácie je rovnaká ako pri pôvodnom rozsahu certifikácie.

Rozšírenie rozsahu certifikácie môže certifikačný orgán vykonať aj v rámci dozorného auditu.

Zúženie rozsahu certifikácie:

Taktiež certifikačný orgán pristúpi k zúženiu rozsahu certifikácie klienta v prípade, ak klient trvalo a vážne zlyháva pri plnení požiadaviek certifikácie v určitých častiach rozsahu už vydanej certifikácie. Postup je obdobný ako  prípade udelenia certifikácie, informácie sú predkladané Komisii na rozhodovanie o certifikácii.

Vedúca CO/SM písomnou formou  informuje certifikovaný subjekt do 15 dní od rozhodnutia o zúžení platnosti certifikátu, kde zároveň informuje o dôvodoch, ktoré viedli k rozhodnutiu zúženia rozsahu certifikácie. O každom zúžení platnosti certifikátu informuje CO/SM prípadných záujemcov, ak o túto informáciu požiadajú.

Platnosť certifikátu, ktorá bola zúžená, môže byť v plnom rozsahu obnovená, až keď pracovníci certifikačného orgánu auditom skontrolujú, či boli všetky opatrenia na odstránenie zistených nezhôd zrealizované. Ak má byť platnosť certifikátu obnovená, musí sa kontrola uskutočniť do 90 dní od vydania rozhodnutia. O obnovení platnosti certifikátu informuje certifikačný orgán klienta písomne.

 Pozastavenie certifikikácie:

O dočasnom pozastavení platnosti certifikátu rozhodne vedúca certifikačného orgánu na základe vyjadrenia rozhodovacej komisie vtedy, ak systém manažérstva:

-  je nefunkčný takmer v celej spoločnosti klienta, trvalo alebo vážnym, spôsobom zlyháva pri plnení požiadaviek certifikácie vrátane požiadaviek na efektívnosť systému manažérstva

- certifikovaný klient neumožní, aby sa v požadovaných intervaloch uskutočnili dozorné alebo recertifikačné audity

- certifikovaný klient sám požiada o pozastavenie

Avšak prístup všetkých zainteresovaných pracovníkov certifikovaného klienta je určitou zárukou, že funkčnosť certifikovaného manažérskeho systému bude možné obnoviť v lehote do 90 dní. V takomto prípade môže byť certifikovanému klienta dočasne odobratý certifikát do doby, kým nebude jeho platnosť obnovená.

Vedúca CO/SM písomnou formou  informuje certifikovaného klienta  do 15 dní od rozhodnutia o dočasnom pozastavení platnosti certifikátu, pričom informuje aj o dôvodoch, ktoré viedli k tomuto rozhodnutiu. O každom pozastavení platnosti certifikátu informuje CO/SM prípadných záujemcov, ak o túto informáciu požiadajú.

Platnosť certifikátu, ktorá bola dočasne pozastavená, môže byť v plnom rozsahu obnovená, až keď audítorská skupina menovaná vedúcou certifikačného orgánu auditom skontroluje, či boli všetky opatrenia na odstránenie zistených nezhôd zrealizované. Ak má byť platnosť certifikátu obnovená, musí sa kontrola uskutočniť do 90 dní od vydania rozhodnutia. O obnovení platnosti certifikátu informuje certifikačný orgán klienta písomne.

Nevyriešenie skutočností, ktoré viedli k pozastaveniu, v čase určenom certifikačným orgánom  vyústi do zrušenia alebo zúže­nia rozsahu certifikácie. Pozastavenie nemôže prekročiť dobu 6 mesiacov.

Po pozastavení je klientova certifikácia systému manažérstva dočasne neplatná. Certifikačný orgán má so svojimi klientmi právne záväzné dohody, ktoré sú obsiahnuté v zmluve o poskytnutí certifikácie, ktoré zabezpečujú, že v prípade pozastavenia alebo zrušenia certifikácie, klient sa zdrží ďalšej propagácie svojej certifikácie a prestane používať všetky reklamné materiály, na ktorých uvádza stav svojej certifikácie. Taktiež klient je na základe týchto právnych dokumentov povinný správne uvádzať na požiadanie tretej strany stav svojej certifikácie.

 Zrušenie certifikácie

Ak CO/SM nemá dostatočné záruky, že personál certifikovaného klienta má skutočný záujem na obnovení certifikátu a aktívne nepracuje na odstránení zistených nezhôd, rozhodne certifikačný orgán o zrušení platnosti certifikátu a danému klientovi certifikát natrvalo odoberie.

 Vedúca CO/SM písomnou formou informuje certifikovaného klienta do 15 dní od rozhodnutia o zrušení platnosti certifikátu. Zároveň informuje o dôvodoch, ktoré viedli k rozhodnutiu. O každom zrušení platnosti certifikátu informuje CO/SM prípadných záujemcov, ak o túto informáciu požiadajú.

 

Postup auditu je zobrazený v nasledujúcej schéme:

 

 

Školenia

 

Kancelária Nitra vykonáva taktiež školenia interných audítorov SMK, SEM, SMBOZP a školenia vrcholového a stredného manažmentu.