Certifikačný postup

 

Certifikačný orgán vykonáva certifikáciu systémov manažérstva kvality podľa normy STN EN  ISO 9001:2016, systémov environmentálneho manažérstva podľa normy STN EN ISO 14001:2016 , a  systémov manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy STN OHSAS 18001:2009.

Certifikačný orgán je držiteľom ,,Osvedčenia o akreditácií“ – SNAS (Slovenskou Národnou Akreditačnou Službou)

Certifikačný postup je zobrazený v nasledujúcej schéme:

Postup auditu je zobrazený v nasledujúcej schéme:

 

Školenia

Kancelária Nitra vykonáva taktiež školenia interných audítorov SMK, SEM, SMBOZP a školenia vrcholového a stredného manažmentu.