Audit

Audit pomáha analyzovať organizáciám každý aspekt ich činnosti, poskytne im uistenie, že ich finančné výkazy pravdivo a vierohodne zobrazujú finančnú situáciu firmy, potvrdí im, či dodržiavajú svoje povinnosti vyplývajúce zo zákona a poradí im, ako zlepšiť súčasné procesy a postupy. Vykonáva sa u klienta a trvá niekoľko dní, pracuje na ňom vždy tím ľudí.

Naša spoločnosť disponuje expertmi špecializovanými na poskytovanie audítorských služieb na vysokej úrovni. Usilujeme sa prevýšiť očakávania klientov neustálym zvyšovaním efektívnosti a účinnosti našej práce a udržovaním kontaktu s klientom v priebehu audítorských prác.

Náš audítorský tím poskytuje klientom služby v nasledujúcich oblastiach:

  • Audit v súlade s platnou slovenskou legislatívou a medzinárodnými audítorskými štandardmi
  • Audit balíkov informácií pripravených pre účely konsolidácie
  • Overovanie súladu výročnej správy s auditovanou účtovnou závierkou
  • Transformácia účtovných výkazov (IFRS)
  • Previerka účtovných systémov a interných kontrolných postupov
  • Poradenstvo v oblasti účtovníctva a daní