Znalectvo

Naša spoločnosť je znalecká organizácia v odbore

  • Ekonómia a manažment

    • Účtovníctvo a daňovníctvo

    • Personalistika

    • Kontroling

  • Ekonomika a riadenie podnikov

    •  Oceňovanie a hodnotenie podnikov

Pri spracovávaní znaleckých posudkov spolupracujú so zadávateľom od začiatku konania. Po poskytnutí prvotnej informácie spracujú vyžiadanie dokladov, ktoré sú potrebné pre znalecké dokazovanie, v nasledujúcej fáze spolupôsobia pri zabezpečovaní dokladov. Následne spracujú znalecký posudok. V prípade, že sa objavia nové skutočnosti spracujú doplnok znaleckého posudku.